Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 122 ): «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου  Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» - 1η Τροποποίηση 

Η τροποποίηση αφορά α)στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η οποία ορίζεται στις 29/05/2023, β)στην δυνατότητα υποβολής πρότασης και με Αίτηση  Χορήγησης Βεβαίωσης Εναρμόνισης Έργου με την προϋπόθεση ότι η σχετική Βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες από την έκδοση της παρούσας τροποποίησης.


Πρόσκληση (Κωδικός 122 ): «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου  Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων με στόχο την Δημιουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου νέων Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, μικρής κλίμακας κατά μονάδα παρέμβασης, περιφερειακού ή/και τοπικού επιπέδου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-03-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 09-05-2023

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 01): Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2022-2023).

Η Πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) και αφορά στην προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 14-02-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-03-2023

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 121 «Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας - Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα»

Η πρόσκληση αφορά στην πιστοποιημένη κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που χωροθετούνται στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων - αυτοαπασχολούμενων στους τομείς της Βιώσιμης, Πράσινης και Καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι η υποστήριξη της αναπροσαρμογής του τρόπου λειτουργίας των υπόψη επιχειρήσεων ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, να υιοθετήσουν πολιτικές που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα ΑμεΑ, να υιοθετήσουν τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, να ενσωματώσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην καθημερινή εργασία τους και να αξιοποιήσουν την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα που επιδιώκεται να δημιουργηθεί μέσω της ΣΒΑΑ στην συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  22-12-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-01-2023

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 120: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΤΠΑ»

Αφορά σε έργο που εντάσσεται στην με αρ. πρωτ. 1787/20-5-2019 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 4884/29-08-2022 Απόφαση έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης αυτής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  26/09/2022 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30/11/2022 14:00:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 119 «Λειτουργία δομών διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων»

Η πρόσκληση στοχεύει στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων και ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια ή/ και κοινωνικό αποκλεισμό της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων μέσω της δημιουργίας δυο δομών στήριξης της απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας. Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης και το Γραφείο στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας για το επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  19-09-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-11-2022

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (117): «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το έτος 2022-2023»

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  25-07-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-08-2022

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

 

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

«Ενεργοποίηση ΠΣΚΕ για υποβολή Αιτημάτων Πληρωμής , Υποστηρικτικό Υλικό»


Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛ


3η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ


Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης α.π. 1695/28-03-2022 του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ


2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.


1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει για την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της πρόσκλησης  με κωδικό 115 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  και  τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας».


Πρόσκληση 115: «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Αφορά στην χρηματοδότηση «ερευνητικών υποδομών» των δημόσιων «οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων» (όπως ορίζονται στον κανονισμό ΕΚ 651/2014) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με στοχευμένο έργο στις Προτεραιότητες της εγκεκριμένης RIS Θεσσαλίας και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της, που θα συνδέεται άμεσα με την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την εφαρμοσμένη Ε & Α και σε συσχέτιση με τις ανάγκες και δυνατότητες των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15/12/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/01/2022 14:00:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της  πρόσκλησης με κωδικό 114 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο « Δράσεις Προστασίας και Ανάδειξης περιοχών NATURA», που αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/03/2022.


Πρόσκληση 114: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA»

Αφορά σε δράσεις αποκλειστικά στις περιοχές Natura που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα α) Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και β) Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια και περιλαμβάνονται εντός των περιοχών Natura.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15/12/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/01/2022 14:00:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (113 ): «Δομή υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων – ΒΑΑ Καρδίτσας»

Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία μιας υποστηρικτικής δομής η οποία θα λειτουργεί ως Κέντρο συμβουλευτικής, δικτύωσης και υποστήριξης της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο "ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ", στην οποία περιλαμβάνεται ως δράση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  22-11-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-01-2022

 

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 - "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ"

η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης 112που αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 02/05/2022.


3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 - "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ"

η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης 112, που αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/3/2022.


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 - "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ"

η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης 112, η οποία αφορά στην αναγκαιότητα προσθήκης του Δείκτη εκροών 09003 στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε.


1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 -  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ»

1η τροποποίηση της πρόσκλησης 112, η οποία αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 28/2/2022.


Πρόσκληση 112: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ»

Αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2649/12-08-2020 Απόφαση έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης αυτής

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  06/09/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/2021 17:00:00

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις