Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ετήσιες και Λοιπές Εκθέσεις

Για το ΠΕΠΘ, όπως και για κάθε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, η σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του αποτελεί υποχρέωση που προκύπτει από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η Έκθεση παρουσιάζει με τυποποιημένο τρόπο τα πεπραγμένα του έτους αναφοράς της σχετικά με την ενεργοποίηση και υλοποίηση του ΠΕΠΘ και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έγκριση της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος που είναι το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής και της προόδου του. Η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών του Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα Έκθεση αφορά στην χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Για το ΠΕΠΘ, όπως και για κάθε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, η σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του αποτελεί υποχρέωση που προκύπτει από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η Έκθεση παρουσιάζει με τυποποιημένο τρόπο τα πεπραγμένα του έτους αναφοράς της σχετικά με την ενεργοποίηση και υλοποίηση του ΠΕΠΘ και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έγκριση της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος που είναι το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής και της προόδου του. Η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών του Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα Έκθεση αφορά στην χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020

Για το ΠΕΠΘ, όπως και για κάθε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, η σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του αποτελεί υποχρέωση που προκύπτει από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η Έκθεση παρουσιάζει με τυποποιημένο τρόπο τα πεπραγμένα του έτους αναφοράς της σχετικά με την ενεργοποίηση και υλοποίηση του ΠΕΠΘ και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έγκριση της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος που είναι το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής και της προόδου του. Η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών του Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα Έκθεση αφορά στην χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Για το ΠΕΠΘ, όπως και για κάθε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, η σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του αποτελεί υποχρέωση που προκύπτει από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η Έκθεση παρουσιάζει με τυποποιημένο τρόπο τα πεπραγμένα του έτους αναφοράς της σχετικά με την ενεργοποίηση και υλοποίηση του ΠΕΠΘ και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έγκριση της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος που είναι το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής και της προόδου του. Η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών του Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα Έκθεση αφορά στην χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις