Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σχέδιο αξιολόγησης ΠΕΠ Θεσσαλίας

Σχέδιο Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 -2020 (ΠΕΠ.Θ)

Οι κανονισμοί της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 έχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, καθώς δίνεται έμφαση στους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στη «λογική της παρέμβασης» και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των δράσεων που υλοποιούνται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της αξιολόγησης για την ενδυνάμωση της εστίασης στα αποτελέσματα ενός προγράμματος και την εκτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής που υιοθετήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υποχρέωση κατάρτισης Σχεδίου Αξιολόγησης από την Διαχειριστική Αρχή ή το Κράτος Μέλος (άρθρο 56 Κανονισμού (ΕΕ) 1303/13 Περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία).

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 -2020 (ΠΕΠ.Θ) περιλαμβάνει τις Αξιολογήσεις για τα Ταμεία : α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και β) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), από τα οποία το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 80%.

Οι Αξιολογήσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο, διακρίνονται σε «εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Προγράμματος» καθώς και σε Αξιολογήσεις Αποδοτικότητας, Αποτελεσματικότητας και Επιπτώσεων.

Η  εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του ΠΕΠ.Θ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, εκπονήθηκε το Δεκέμβριο του 2014 και αποτελούσε προϋπόθεση για την έγκριση του Προγράμματος. Επισυνάφθηκε ως παράρτημα του Προγράμματος, στην υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος SFC (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288 / 2014).

Οι Αξιολογήσεις Επιπτώσεων είναι θεματικές, καλύπτουν το σύνολο των ειδικών στόχων του Προγράμματος και θα εκπονηθούν περί τη λήξη του.

Οι Αξιολογήσεις Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας αφορούν στο σύνολο του ΠΕΠ.Θ και προβλέπεται να εκπονηθούν το 2017, το 2019 και το 2022 (το 2022 θα προστεθεί και το κριτήριο της συνάφειας). Τέλος, θα πραγματοποιηθούν Αξιολογήσεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος (Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας το 2017 και το 2019, Επιπτώσεων το 2022), καθώς και αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.                

Το Σχέδιο Αξιολόγησης:

-      εντοπίζει τα κύρια αξιολογικά ερωτήματα, καθορίζει την οργάνωση των αξιολογήσεων και επιτρέπει την πρόληψη τυχόν αναγκών που θα προκύψουν για την καλύτερη υλοποίηση τους.

-      καθορίζει τον τρόπο κινητοποίησης της εταιρικής σχέσης, της χρήσης των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και τις διαδικασίες κοινοποίησης των αξιολογήσεων στο κοινό.

-      θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να ενσωματώσει επιπλέον αξιολογήσεις, εάν υπάρξει μεταβολή στο υπάρχον πλαίσιο ή σημαντική απόκλιση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

-      ως στρατηγικό κείμενο συνοδεύει την εφαρμογή του Προγράμματος και στηρίζει την υλοποίησή του στην λογική της παρέμβασης.

Στοχεύει:

-      Σε μια εμπεριστατωμένη υλοποίηση του ΠΕΠ.Θ και λήψη αποφάσεων στη βάση των αποτελεσμάτων των Αξιολογήσεων Εφαρμογής που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2017 και του 2019

-      Στη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος

-      Στην τροφοδοσία των ετήσιων εκθέσεων του ΠΕΠΘ με στοιχεία επεξήγησης και εκτίμησης της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας του.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και κατατέθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση με γραπτή διαδικασία, το Δεκέμβριο 2015. Λόγω της σημαντικότητάς του, η έγκρισή του συντελέστηκε με Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ.Θ κατά την 2η Συνεδρίαση της τον Οκτώβριο 2016, μετά την επικαιροποίησή του και επεξεργασία/ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που είχαν κατατεθεί.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις