Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πρακτικός ΟΔΗΓΟΣ Υποχρεώσεων Δημοσιότητας για Δικαιούχους, 1ος 2018 (ΕΥΔΕΠΠΘ)

Πρακτικός ΟΔΗΓΟΣ Υποχρεώσεων Δημοσιότητας για Δικαιούχους, 1ος 2018 (ΕΥΔΕΠΠΘ)

Ο παρόν Οδηγός βασίζεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014.

Ο Οδηγός, αποτελεί σύνοψη των βασικών απαιτήσεων Δημοσιότητας που πρέπει να εφαρμόζονται στις Πράξεις που υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,  με στόχο την  υποβοήθηση των Δικαιούχων φορέων.

Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση, πρέπει να γίνεται αναζήτηση στις εγκεκριμένες Στρατηγικές και Κανονισμούς, που βρίσκονται αναρτημένα τόσο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) όσο και της Υπηρεσίας μας (www.thessalia-espa.gr). Τέλος, ειδικά για τις πράξεις συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οδηγίες και πρότυπα βρίσκονται αναρτημένα  στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicity.aspx,http://www.esfhellas.gr/el/Pages/communicationmaterial.aspx)

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις