Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στρατηγικές Περιφέρειας

Ο παρόν Οδηγός βασίζεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014.

Ο Οδηγός, αποτελεί σύνοψη των βασικών απαιτήσεων Δημοσιότητας που πρέπει να εφαρμόζονται στις Πράξεις που υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,  με στόχο την  υποβοήθηση των Δικαιούχων φορέων.

Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση, πρέπει να γίνεται αναζήτηση στις εγκεκριμένες Στρατηγικές και Κανονισμούς, που βρίσκονται αναρτημένα τόσο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) όσο και της Υπηρεσίας μας (www.thessalia-espa.gr). Τέλος, ειδικά για τις πράξεις συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οδηγίες και πρότυπα βρίσκονται αναρτημένα  στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicity.aspx,http://www.esfhellas.gr/el/Pages/communicationmaterial.aspx)

Εδώ, μπορείτε να βρείτε και την Περίληψη

Υπάρχουν διαθέσιμοι Χάρτες και σχετικά ΦΕΚ, στην διάθεση ενδιαφερομένων, σε Ψηφιακή μορφή.

Αναλυτικά για να τα κατευάσετε πατήστε ΕΔΩ:

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με την α/α129/2016 Απόφαση (Πρακτικό 11/27.7.2016, αρ. πρωτ. 856/1.8.2016 – ορθή επαν.) και κυρώθηκε με την με αρ. οικ.: 47393/4273/4-10-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3299/13.10.2016).

Η Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015).

Το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του Νόμου 4042/2012 (Άρθρο 10) και έχει εκπονηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) υφίσταται αλλά δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ήτοι τις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων.

Το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας ενσωματώνει, κατόπιν αξιολόγησης, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που έχουν εγκριθεί από τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Για το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας έχει εκδοθεί η υπ’αρ. οικ.37040/22-07-16 ΚΥΑ για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (ΠΕΠ.Θ), προβλέπονται δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφέρεια, με στόχο την αρτιότερη προετοιμασία του και την υποστήριξή του για την ένταξη ή την παραμονή στην αγορά εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στοχευμένα στις ανάγκες και δυνατότητες που καταγράφει η αγορά σε τοπικό επίπεδο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Π.Θ.) ανέθεσε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 / Θεσσαλία, σχετική Μελέτη για τον εντοπισμό και καταγραφή με συστηματικό τρόπο των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν και στηριχθούν οι πλέον κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης.

Η ύπαρξη της υπόψη Μελέτης, τακτικά επικαιροποιούμενης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο ΠΕΠ.Θ, όπως και σε κάθε ανάλογο Πρόγραμμα της Περιόδου 2014-2020, έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε Εθνικό Επίπεδο, που θα καλύπτει αντίστοιχα την ανάγκη.  

Η Μελέτη επικεντρώνεται στα εξής:

  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας
  • Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ζήτησης εργασίας
  • Διερεύνηση των χαρακτηριστικών στην προσφορά εργασίας
  • Καταγραφή δράσεων και προτάσεων φορέων της περιφέρειας που σχετίζονται με την αγορά εργασίας.
  • Προσδιορισμό κριτηρίων και εξειδίκευση ενδεικτικών παρεμβάσεων – δράσεων
  • Πρόταση μεθοδολογίας επικαιροποίησης της μελέτης ανά τακτό χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο
  • Πρόταση σύστασης μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας στη Θεσσαλία.  

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων και δειγματοληπτική έρευνα με την μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε φορείς σχετικούς με θέματα απασχόλησης, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας καθώς και έρευνα με μορφή συνεντεύξεων σε ανέργους.

Η Μελέτη εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2016.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις