Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014−2020, σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

II. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:

 1. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/ στοιχείο σχετικό με την εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσε ων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων,
 2. όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
 3. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων,
 4. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας,
 5. την υλοποίηση μεγάλων έργων,
 6. την υλοποίηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
 7. την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης,
 8. Τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,
 9. Τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης,
 10. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το Π.Ε.Π., εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του Π.Ε.Π.,
 11. την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες/ αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των δαπανών αυτών,
 12. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που αφορούν στο οικείο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:

 1. την εξειδίκευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της,
 2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων,
 3. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ,
 4. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων,
 5. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης,
 6. το σχέδιο αξιολόγησης για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του,
 7. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της,
 8. κάθε πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014−2020 για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Π.Ε.Π. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις