Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Παρουσίαση

Παρουσίαση της ΕΥΔ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (άρθρο 7 του Ν.4314/2014) είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο ΕΠ Θεσσαλίας 2007-2013 που χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Επιπλέον, διαχειρίζεται δράσεις Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΕΡΑΑ – ΕΠΑΝΑΔ), καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κατόπιν σχετικής εκχώρησης.

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4314/2014, στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3840/2010, καθώς και στο ΦΕΚ /τΒ/713/24.4.2015

«Μετά την έκδοση του Ν. 4914/2022 (A’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», εκδόθηκε η Υ.Α. υπ΄αριθμ. 88356 / 15-09-2022 (ΦΕΚ 4936/Β΄/ 21-09-2022) Ανασυγκρότησης της ΕΥΔ Θεσσαλίας.»

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις