Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βιβλιοθήκη Νομοθεσίας

O Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012», γνωστός ως κανονισμός «Omnibus».

Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ταυτόχρονα τροποποιεί έναν αριθμό πράξεων που διέπουν τα πολυετή προγράμματα της ΕΕ σε διαφόρους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής για τη Συνοχή (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων, Κανονισμός ΕΤΠΑ, Κανονισμός ΕΚΤ, κ.α.).

Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι νέοι κανόνες αρχίζουν να εφαρμόζονται αμέσως δηλ. από 2/8/2018, ενώ ορισμένοι εφαρμόζονται αναδρομικά (από 1/1/2014 ή 1/1/2018).

Οι βασικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ περιλαμβάνονται στα άρθρα 271 έως 273 του Omnibus 

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις