Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη

Ενημερώνουμε ότι η Ε.Υ.Δ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, που αφορά σε χρηματοδότηση έργων στον τομέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων.

Ο συνολικός Π/Υ της Πρόσκλησης είναι 273.062.075 ευρώ και αφορά στα πεδία παρέμβασης 17 και 18.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπόψη Πρόσκληση, είναι επιλέξιμη περιοχή και για τα δύο πεδία παρέμβασης(17 και 18).

Τα συνημμένα της υπόψη Πρόσκλησης μπορείτε να τα αναζητήσετε στη διαδρομή: http://www.epep.gr/index.php/e-p-y-me-per-a-a/proskliseis-ep-ymeperaa-2014-2020

Στην ίδια διαδρομή βρίσκονται αναρτημένες και άλλες Προσκλήσεις του Τομεακού Προγράμματος, είτε του τομέα «Μεταφορές», είτε και του τομέα «Περιβάλλον».

 

 

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ ΠΕΠ), που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 4314/2014, ορίζονται με βάση το άρθρο 13, παρ. 1 του Ν. 4314/2014 ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ), για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις