Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της α.π. 1319/07.03.2023 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 και έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από την Πέμπτη 08/06/2023 και για διάστημα έως και 5 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη 14/06/2023 και ώρα 24:00 μέσω του ΠΣΚΕ στην Ηλ. Διεύθυνση www.ependyseis.gr

 

Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5775 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσο της πρόσκλησης  "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Θεσσαλία- ΑΝΑΣΑ ΙΙ" με κωδικό ΟΠΣ 5775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020"

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης α.π. 1695/28-03-2022 του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 :

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ ».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από την Πέμπτη 29/09/2022 και για διάστημα έως και 5 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη 5/10/2022 και ώρα 24:00 μέσω του ΠΣΚΕ.

 

Στο πλαίσιο Σχεδιασμού του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο σχεδιασμό με τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου  και την κατάθεση προτάσεών σας, έως την 23η Αυγούστου 2021

Συνοπτικά ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» είναι: 470,8 εκ ευρώ κοινοτική συνδρομή και 83 εκ ευρώ εθνική συμμετοχή. Το ποσό αυτό αθροιστικά ανέρχεται σε 553,8 εκ ευρώ.

Η διαβούλευση για το Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» ξεκινά με το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) που συνοπτικά αποτυπώνει τα δεδομένα σχεδιασμού του νέου Προγράμματος, το Στρατηγικό Στόχο του και τις προτεραιότητές του, καθώς και Δράσεις που συνεισφέρουν σε αυτές.

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή πολίτης, προσκαλείται να συμμετέχει στη Διαβούλευση, μέσω ενός δομημένου ψηφιακού Ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε επί του Κειμένου Βασικών Αρχών, με τήρηση του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR) ή και ανώνυμα για όσους το επιθυμούν.

Το ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να αξιολογήσουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δράσεις του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» αλλά και να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις δικές τους προτάσεις σε σχέση με τις κατευθύνσεις και τις επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η επεξεργασία των απαντήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, συνδυαστικά με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις κατευθύνσεις της αρμόδιας ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ και ΕΕ ως προς την κατανομή δράσεων μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, θα επιτρέψει την οριστικοποίηση της διαμόρφωσης της αναπτυξιακής πολιτικής στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας στην περίοδο 2021-2027.

 

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: https://forms.gle/NBpGnH3NzNkMvmbc6

Μπορείτε επίσης να καταθέσετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , με παράκληση το μήνυμα να περιλαμβάνει στον τίτλο του θέματος το: «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»

Το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) το βρίσκετε παρακάτω

Υποχρεωτική Επικαιροποίηση στοιχείων του Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων των προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υπουργική Απόφαση για την Τεχνική Βοήθεια, με την υποβολή Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά εφόσον απαιτούνται.

Τα ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι 05/02/2021.

Το ΤΕΥΔ πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να αναφέρεται: «Αίτηση Επικαιροποίησης εγγραφής στον Κατάλογο, της εταιρίας «…Επωνυμία……………»

Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται διαγραφή από τον κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμα να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο της ΕΥΔ παραμένει ανοικτή έως το 2023.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με σκοπό να σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση για την δραστηριότητα της ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τον παραπάνω σκοπό. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να σας αποστέλλουμε newsletter θα πρέπει να μας ενημερώσετε με αποστολή σχετικού e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθμείτε να λαμβάνετε το newsletter κάνετε κλικ στο πεδίο συγκατάθεσης για λήψη του newsletter.

Ισχύει από τον ΜάΙο 2018

Χρήση Cookies
Ο Φορέας μπορεί να χρησιμοποιεί στον Διαδικτυακό Τόπο μας www.thessalia-espa.gr, session cookies για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου μέσω email, τηλεφώνου κ.λπ.

Η χρήση cookies διευκολύνει τον Διαδικτυακό Τόπο μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις του, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επίσης, διευκολύνει τον Διαδικτυακό Τόπο μας προκειμένου να καθορίζονται οι προτιμήσεις για συγκεκριμένες περιοχές -υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς με βάση την επισκέψιμοτητα τους.

Eίδη Cookies παρόντος Διαδικτυακού Τόπου
Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω και χρησιμοποιούνται από τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας. Διατηρείτε τη δυνατότητα να δείτε και να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, ο παρών Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Tεχνικώς απαραίτητα cookies :
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου καθόσον επιτρέπουν στον επισκέπτη/χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες αυτού. Τα συγκεκριμένα cookies δεν είναι αναγνωριστικά ατομικής ταυτότητας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

Cookies Επιδόσεων (Google analytics):
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Δυνατότητα Απενεργοποίησης Cookies
O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα).
Στη περίπτωση απενεργοποίησης των cookies ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι ορισμένα τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν επαρκώς.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι αφενός η προμήθεια νέων ειδών (υπέρηχος, αναπνευστήρας) αλλά και η αντικατάσταση
εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας (κεντρικός σταθμός, αντλίες έγχυσης σύριγγας και ορού, κλίνες νοσηλείας και συνοδά στρώματα,
ηλεκτροκαρδιογράφος) για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου του Νοσοκομείου.

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (5021754.pdf) Ένταξη πράξης_5021754305 kB

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – στο πλαίσιο μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2008 – ανέπτυξαν μία κοινή στρατηγική για την πρόληψη της απάτης. Στη βάση αυτή, καταρτίσθηκε ένα έγγραφο εργασίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάλογο των μορφών απάτης, καθώς και μία σειρά δράσεων για την καταπολέμησή της. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (δημόσιες αρχές, οργανισμοί, δικαιούχοι, δυνητικοί δικαιούχοι και υπόλοιποι φορείς) για την δραστικότερη πρόληψη και τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό της απάτης, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των Προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές.

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ

 

Εθνική Στρατηγική

Πολιτική κατά της Απάτης

ΕΣΠΑ - Ενημερωτικό φυλλάδιο

Η Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις - Απρίλιος 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ (επικαιροποίηση 2017)

THE GREEK ANTI-FRAUD STRATEGY FOR STRUCTURAL ACTIONS - ACTION PLAN (update 2017)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - Μάρτιος 2017

 

O Επικοινωνιακός Οδηγός καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Με χρήσιμες παρατηρήσεις επί του κειμένου συνέβαλαν η ΕΥΣΕΚΤ, η ΜΟΔ και το Δίκτυο Υπευθύνων Επικοινωνίας των ΕΠ.

O Επικοινωνιακός Οδηγός εφαρμόζεται σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της ΕΕ και απευθύνεται στις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων, οι οποίες απευθύνονται, με τη σειρά τους, στους δικαιούχους των έργων που είναι στην αρμοδιότητά τους.

Στόχος του Οδηγού είναι να προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ και μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών που καθορίζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας στην οποία ζουν.

Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία και περιλαμβάνει:

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις